Oficiální pravidla a podmínky soutěže Jarní kutilománie 2023

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže Jarní kutilománie (dále jen „soutěž“). 

1. Organizátor a administrátor soutěže 

 • Organizátorem soutěže je společnost Barton Market servis s.r.o. se sídlem Za Žoskou 2709, Nymburk 288 00, Česko, IČO 251 33 691, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 52495 (dále jen „organizátor“). 
 • Administrátor soutěže je společnost Barton Market servis s.r.o. se sídlem Za Žoskou 2709, Nymburk 288 00, Česko, IČO 251 33 691, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 52495 (dále jen „administrátor“).  

2. Místo konání a doba trvání soutěže 

 • Doba trvání soutěže je stanovena na období od 15. 5. 2023 - od okamžiku vyhlášení soutěže na FB stánce Barton Market servis https://www.facebook.com/profile.php?id=100086819348114, (dále jen „FB Barton“), do 23.6.2023, respektive do 22.6.2023 – pozor, soutěžit totiž mohou pouze nákupy uskutečněné od 15.6.2023 do 21.6.2023. Organizátor si vyhrazuje právo prodloužit dobu trvání soutěže. 
 • Soutěž probíhá na území České republiky.

3. Podmínky účasti 

 • Soutěže se mohou účastnit jenom fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem nebo adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící“). 
 • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a administrátora podílející se na zajištění soutěže a osoby k výše uvedeným osobám ve vztahu osoby blízké. Ze soutěže jsou vyloučeni také všichni zaměstnanci společnosti Dedra a osoby k těmto osobám ve vztahu osoby blízké. 
 • Podmínkou účasti v soutěži je: 
  • nákup jakéhokoliv produktu v obchodě BARTONSHOP v hodnotě 200 Kč s DPH včetně, v období od 15.5.2023 do 22.6.2023 a uchování prodejního dokladu a letáku společnosti DEDRA s nalepeným výherním kódem. 
  • osobní přihlášení se o výhru na prodejně Bartonshop do 1 měsíce od vyhlášení soutěže, tedy do 14.7.2023. Podmínkou vydání výhry je fyzické předložení prodejního dokladu a letáku Dedra s výherním kódem. Udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení není podmínkou účasti v soutěži. 
 • Jeden soutěžící se může účastnit soutěže opakovaně, pokud v průběhu doby konání soutěže uskuteční více nákupů v uvedené hodnotě a splní tak podmínky. 
 • Organizátor si vyhrazuje právo požadovat od výherce podrobnější informace o nákupu v prodejně BARTONSHOP, zejména v případě podezření na nesplnění pravidel soutěže či podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího. Pokud soutěžící nedoloží na výzvu organizátora ve stanovené lhůtě příslušný účetní doklad a kód, ztrácí nárok na výhru. Nárok na výhru soutěžící ztrácí také v případě, že nedodržel pravidla soutěže nebo při podezření na nezákonné jednání nebo jiné závadné chování ze strany soutěžícího (např. předložení nesprávných dokladů, neuskutečnění nákupu ve stanovené době apod.) 

4. Průběh soutěže

 • Soutěž probíhá v obchodě BARTONSHOP na adrese: Za Žoskou 2709, 288 02 Nymburk. Soutěžící se zúčastní soutěže:
  • nákupem v hodnotě 200 Kč s DPH včetně
  • uchováním katalogu DEDRA s vylepeným hracím kódem
  • uchováním prodejního dokladu dokazujícím nákup v BARTONSHOP v období konání soutěže
 • Vyhrává soutěžící, jehož kód bude vylosován v živém vysílání na FB a poté umístěn na FB. Povinnost výherce je se do 1 měsíce od slosování fyzicky dostavit do prodejny BARTONSHOP, a předložit požadované dokumenty.

5. Výhra v soutěži

Soutěžící, kteří splní všechny náležitosti soutěže (dále jen „výherce“) vyhrává hlavní cenu od společnosti DEDRA (dále jen „výhra“). Hlavní výhra je jedna.

Hlavní výhra: Sada akumulátorového nářadí DEDRA SAS+ALL (DED7042 Vrtací šroubovák 18V, DED7051 Bruska úhlová 18V, DED7038 Nabíječka 18V, DED7035 Akumulátor Li-lon 5Ah, DED7001 Taška na nářadí 24l.

Počet výher v soutěží: 1

 • Výhry nelze převést na jiné osoby.
 • Administrátor si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně administrátora nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí. V případě, že výherce nemá zájem o výhru obdobného typu a hodnoty, ztrácí na výhru nárok.
 • Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají administrátorovi. Na výhru nevzniká soutěžícímu právní nárok. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání výhry či účasti v této soutěži právní cestou či soudní cestou je vyloučeno.
 • Výherce, který si výhru nepřevezme nebo se nedostaví k převzetí výhry v době domluvené s administrátorem soutěže a/nebo který neprokáže splnění podmínek účasti v soutěži stanovené v těchto pravidlech, ztrácí na výhru nárok.
 • Administrátor neodpovídá za to, že se výherce nedostaví v dané lhůtě pro výhru. Administrátor neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce nekontaktoval administrátora, pokud tyto důvody nespočívají na straně administrátora.

6. Osobní údaje

 • Administrátor tímto informuje výherce, že budou zpracovány jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo, a to po dobu trvání soutěže a 3 roky po jejím ukončení, za účelem (1) zapojení se do soutěže, (2) prověření jeho platné účasti v soutěži, (3) informování o průběhu soutěže a (4) předání výhry.
 • Správcem osobních údajů soutěžících je organizátor, který bude zpracovávat osobní údaje prostřednictvím zpracovatele – administrátora v souladu s relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou provádět i další zpracovatelé, zejména poskytovatelé zpracovatelských programů, služeb a aplikací.
 • Osobní údaje výherce budou uchovávány na zabezpečených serverech administrátora v IT systémech v České republice. Administrátor se zavazuje zajistit bezpečnost údajů výherce. Aby administrátor zabránil neoprávněnému přístupu nebo neoprávněnému zveřejnění osobních údajů, zavedl vhodné fyzické, elektronické a procesní postupy pro ochranu a zabezpečení těchto osobních údajů.
 • Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů výherce je oprávněný zájem organizátora a administrátora na pořádání soutěže a předání výhry.

7. Autorská práva

 • Za společnost BARTON budeme jenom rádi, když nám pošlete fotky, jak si užíváte výhru.
 • Pro případ, že výherce takovou fotografii zašle nebo ji zveřejní na profilu BARTON na sociálních sítích (na FB) a taková fotografie nebo její část bude naplňovat znaky autorského díla podle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, uděluje tím soutěžící k okamžiku zaslání takové fotografie organizátorovi a administrátorovi nevýhradní, převoditelnou, dále licencovatelnou, časově a územně neomezenou licenci k užití takové fotografie všemi známými způsoby užití, v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky. Licence je udělena jako bezúplatná a jméno autora nebude při užívání fotografie uváděno.
 • Výherce vyjadřuje souhlas s užitím své podoby / podobizny, je-li zachycena na fotografii, a to bezplatně, časově, územně a množstevně neomezeně, v rozsahu licence podle předchozího odstavce. Výherce potvrzuje, že stejný souhlas s užitím své podoby a souhlas se zpracováním osobních údajů udělily také ostatní osoby na fotografii zachycené. Výherce výslovně souhlasí s tím, že jím zaslaná fotografie může být použita za účelem propagace značky Barton nebo Dedra.

8. Závěrečná ustanovení

 • Administrátor tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany administrátora nebo organizátora než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
 • Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky nebo Slovenské republiky ani oprávněné zájmy administrátora.
 • Organizátor a administrátor si vyhrazují právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího, jako je např. falšování dokladů o zaplacení nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže.
 • Administrátor soutěže je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby výherce prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je starší 18 let. V případě, že tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra v soutěži předána.
 • Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na zákaznický servis na e-mail info@barton.cz 

V Nymburce dne 11. 5. 2023